بررسی مسائل طراحی گرافیک، اطلاعات آموزشی درباره نرم افزار های گرافیکی و سه بعدی